Beskrivelse af “Cockpittet” på Løgstrup Skole

Cockpittet på Løgstrup skole
”Bliv pilot i dit eget liv”
Baggrund og historie

Løgstrup Skole ønsker at inkludere de børn, der er i skoledistriktet. Dette ønske hører sammen med menneskesynet der udtrykkes ved, at alle har brug for at være en del af et fællesskab, og et sundt fællesskab har brug for den mangfoldighed der ligger i, at der er plads til alle.

En Inkluderende skole skal have andre tilbud og muligheder end en traditionel skole med klasse- og fagundervisning. I erkendelse af dette behov, har vi etableret et undervisningstilbud vi kalder Cockpittet. Vores Cockpit er designet til at kunne imødekomme de særlige behov nogle børn har.

Formelle informationer

Cockpittet er etableret i den gamle inspektørbolig. Personalet i Cockpittet er lærere og pædagoger, fra Løgstrup Skole og SFO. Helle Würtz er fuldtids ansat i Cockpittet, og er derfor hovedansvarlig for samarbejdet omkring barnet, medens det har kursus i Cockpittet. Barnets klasselærer er hovedansvarlig for barnets udvikling og for forældrekontakten, også medens barnet har timer i Cockpittet. Forældrehenvendelse omkring Cockpittet kan derfor ske både til klasselæreren og til Helle Würtz via Intranettet. Cockpittet har egen telefon – 30571554
Optagelse i Cockpittet sker efter aftale mellem forældrene, barnets lærerteam og Cockpitpersonalet.
Ved sygdom og anden kortvarig fravær dækkes vikarbehovet så vidt muligt af Cockpittets egne voksne, eller det aftales, at barnet bliver i sin klasse.

Mål og pædagogik

Navnet Cockpit referer til, at fokus er på at hjælpe børnene til ”at være piloter i deres eget liv”. For at kunne tage denne styring i livet kræver det, at barnet har en egenforståelse, at han/hun kender sine egne ressourcer og vanskeligheder i forhold til at lykkes: personligt, fagligt og socialt.
Så længe det bidrager til børnenes udvikling og trivsel, ønsker vi at inkludere børnene mest muligt i klassen. Cockpittet er derfor et kursustilbud af kortere eller længere varighed, og med varierende timetal. Dette betyder at klassen og klassekammeraterne er hovedbasen for barnet også medens Cockpitkurset står på, og i det omfang barnet er klar til det, sluses det (evt. med støtte) tilbage i klasseundervisningen med de rammer og den struktur, som er blevet indøvet.
Pædagogikken i Cockpittet er, såvel som i skole og SFO, anerkendende og ressourcefokuseret. I denne ånd udarbejder lærerteamet omkring barnet i fællesskab med Cockpitpersonalet en handlingsplan for Cockpitkurset. Denne handlingsplan forelægges barnet og forældrene, og evalueres to gange årligt, dels med barnet, og dels på voksenplan.
Det tilstræbes at skabe et pædagogisk miljø, hvor krav og evner er afstemt, og at børnene mødes af venlige, hjælpsomme og urokkelige voksne med faglig og menneskelig forståelse.

Samarbejdspartnere

Personalet i Cockpittet er lærere og pædagoger med speciel interesse og viden om børn med særlige behov. Der foregår en kontinuerlig videreuddannelse af det pædagogiske personale. Samarbejdet mellem Cockpitpersonalet og personalet i øvrigt sikrer vidensdeling af faglighed og pædagogik til gavn for alle skolens børn. Skolens pædagogiske leder Majbrith Annesen er sparingspartner for Helle Würtz og det øvrige Cockpitpersonale, og skolens psykolog Line Gundersen tilbyder supervision til hele personalet. Barnets kontaktperson fra Cockpittet deltager i møder, hvor det kan være relevant at inddrage deres erfaring.
Samarbejdet mellem skole og hjem er altid fundamentet for arbejdet med børn. Børnene, der har brug for et Cockpit tilbud, er sårbare og udsatte, og stiller ofte store krav til forældre, lærere og pædagoger. Samarbejdet er i forhold til disse børn derfor uvurderligt. Der kan være svære perioder, der kun kan løses i et nært samarbejde, hvor de voksne støtter hinanden og sammen finder en løsning. Skole/hjem samarbejdet for Cockpitdelen, foregår via klassens normale kanaler, suppleret med 1 – 2 årlige Cockpitforældremøder.

Hverdagen i Cockpittet

Der udarbejdes et individuelt Cockpitskema til hvert enkelt barn, hvor der tages hensyn til barnets behov for tid i Cockpittet, barnets ønsker og behov for at være med i klassens almindelige fag, og børnegruppernes sammensætning. Via handlingsplanen er der aftalt hvilke personlige, sociale og faglige mål barnet skal arbejde med, og hvilke fag barnet skal have i Cockpittimerne. Faglærerne sørger for det materiale, der skal anvendes. De fleste af børnene i Cockpittet, har problemer med at koncentrere sig, hvilket går ud over indlæringen og selvværdet. Som følge heraf er der megen struktur, ro og tydelige rammer/regler i Cockpittet. Der arbejdes i korte intervaller afbrudt af belønning. En vigtig del af kurset i Cockpittet er samtalen mellem barn og voksen, hvor barnet støttes i at erkende sin egen og andres virkelighed, og udvikle en indre styring af sit liv.
For nogle børn er klassens frikvarterer for kaotiske at deltage i, der kan derfor aftales Cockpitfrikvarterer for disse børn. For at styrke barnets tilknytning til klassekammeraterne, og for at mindske mytedannelser om hvad der foregår i Cockpittet, må børnene efter aftale med de voksne invitere en klassekammerat med i Cockpittet.
Til støtte for den personlige udvikling, kan barnet med forældrenes tilladelse tilbydes terapeutiske samtaler og Sandplay ved Majbrith Annesen.
Cockpittet kan for nogle børn være det ”orkanens øje”, de har brug for, når tingene vælter for dem. Det vil sige, at en lærer kan give tilladelse til, at en elev kortvarigt må trække sig tilbage til Cockpittet, hvor der er ro. Denne funktion må ikke forstyrre de børn, der har timer i Cockpittet, og deres behov for struktur og forudsigelighed. Der er derfor etableret et ”Venteværelse” i Cockpittet, hvor barnet kan være, og de voksne kan gå ud og tage sig af barnet, når der er mulighed for det.